Giải pháp tốt nhất là sản phẩm khôi phục sàn gỗ cứng . Nhưng, sau khi kiểm tra các phiên bản thương mại tại một số cửa hàng cải thiện nhà, tôi nhận ra rằng tôi không muốn sử dụng bất kỳ người phục...