Để công ty nắm vững toàn bộ những quy định luật pháp về ngành môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở. Doanh nghiệp Long Hậu gửi đến quý quý khách “ Sổ tay môi trường” thống kê các thủ tục môi trường căn bản nhất mà cơ sở phải thực hiện trước và sau lúc đi vào hoạt động.


I - Cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.

Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Trước khi đi vào xây dựng dự án, những doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các thủ tục môi trường ban đầu như sau:

+ Báo cáo nhận định ảnh hưởng môi trường (ĐTM) (Chưa có quy định hướng dẫn)

+ Cam kết che chở môi trường (CKMT)(Được thay thay thế bởi Kế hoạch BVMT)

+ Kế hoạch che chở môi trường (KHBVMT) (Thay thế cho Cam kết BVMT)

Hiện tại, vẫn đang đợi thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP

II - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động

1. Chưa làm hồ sơ môi trường doanh nghiệp ban đầu: nhận định ảnh hưởng môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lúc đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ hồ sơ môi trường nào, trước tiên sẽ tiến hành lập một trong những hồ sơ môi trường sau:

+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

+ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Chi tiết quy định ở Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, nhận định tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản hai, Điều 22);

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án che chở môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ hướng dẫn cụ thể Nghị định này.

2. Đã hoàn tất hồ sơ môi trường: đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch che chở môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lúc đã đi vào hoạt động đã thực hiện những thủ tục môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tiễn mà cần thiết hay không có cần thiết thực hiện tiếp tục các thủ tục sau:

+ Sổ chủ nguồn thải

+ Lập báo cáo giám sát môi trường

+ Xin giấy phép khai thác nước ngầm

+ Giấy phép khai thác nước mặt

+ Xin giấy phép xả thải

>>> Tham khảo: TOP 5 mẫu nhà xưởng nhỏ ứng dụng trong sản xuất 2020