HUẤN LUYỆN an toàn, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Với mục tiêu bảo vệ an ninh cho người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại và tạo ra điều kiện làm việc đơn giản nhằm cam đoan sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất,... An ninh Việt Nam là đơn vị huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động có uy tín trên thị trường

Việt Nam, đơn vị đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp giấy phép đủ điều kiện để hoạt động dịch vụ huấn luyện an ninh Hạng C (Theo nghị Định 44/2016/NĐ-CP Đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các nhóm 1,2,3,4,5,6). Chúng tôi đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện hướng dẫn thực hành hay trợ giúp tư vấn doanh nghiệp hồ sơ trong công tác huấn luyện an toàn lao động. Mong muốn học viên sau khi tham gia khóa học an ninh Lao Động tại Trung tâm sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích, giá trị.

>>>xem thêm: http://dichvucongonline.com.vn/dich-vu-dao-tao-huan-luyen-an-toan-hoa-chat


I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN an ninh LAO ĐỘNG

Nhóm 1: người quản lý phụ trách công tác an ninh, vệ sinh lao động bao gồm: a. Người đứng đầu đơn vị, cửa hàng sản xuất, kinh doanh và phòng ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận phát triển, buôn bán, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương. B. Cấp phó của người đứng đầu theo phép tắc tại điểm a khoản 1 điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: người làm công tác an ninh, vệ sinh lao động bao gồm:

a. Chuyên trách, bán chuyên trách về an ninh , vệ sinh lao động của điểm bán.

b. Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.


Nhóm 3: Người lao động làm công việc có đòi hỏi chặt chẽ về an ninh vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có đòi hỏi ngặt nghèo về an toàn, vệ sinh lao động Bởi Bộ lao động – Thương binh xã hội ban hành. (dịch vụ công online)

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các nhóm 1,2,3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người áp dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: an ninh, vệ sinh viên theo nguyên tắc tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sịnh lao động

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

• Với các đơn vị huấn luyện lần đầu : thời gian và chương trình đào tạo theo đúng theo nguyên tắc tại điều dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và khoản 24 Điều 31 nghị định 140/2018/NĐ- CP của Chính phủ thay thế mục 5 chương trình khung huấn luyện nhóm 5 tại Phụ lục IV Nghị định 44/2016/NĐ-CP bằng Mục IV chương trình khung huấn luyện nhóm 5 Phụ Lục I Nghị định này.

• Với các đơn vị huấn luyện định kỳ : Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, khả năng về an ninh, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ được nguyên tắc dựa trên điều 21 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

III. HỒ SƠ CẤP SAU KHI HUẤN LUYỆN Được phép tắc tại điều 24 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 1,2,5,6: Sau khi sát hạch, kiểm tra đạt đòi hỏi, học viên được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có thời hạn 02 năm.

Nhóm 3: Sau khi sát hạch đạt đòi hỏi. Người sử dụng lao động cấp thẻ an ninh cho người lao động . Cơ quan huấn luyện cấp thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Thẻ an toàn có thời hạn 02 năm.

Nhóm 4: Học viên được cấp kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại địa chỉ. Đào tạo định kỳ 01 năm/ 1 lần